Skip to content

Ιστορικό

Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στον ευρωπαϊκό χώρο, ταυτόχρονα με την τάση για κατάργηση των μεγάλων ψυχιατρικών ιδρυμάτων, παρατηρείται η τάση για μετατροπή των προστατευμένων εργαστηρίων για ψυχικά πάσχοντες σε παραγωγικές μονάδες οργανωμένες πάνω σε επιχειρηματική βάση και με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η τάση αυτή έχει φέρει στο προσκήνιο νέου τύπου οργανωτικές/νομικές μορφές, όπως ο «Κοινωνικός Συνεταιρισμός» και η «Κοινωνική Επιχείρηση», που αποτελούν τα τελευταία χρόνια τις πλέον διαδεδομένες μορφές για την ανάληψη τέτοιων δραστηριοτήτων.

Η γενικότερη αυτή τάση αντανακλάται και στην Ελλάδα με τη θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας» (Νόμος 2716/99) και, ειδικότερα, με τη θεσμοθέτηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ - άρθρο 12).

Με τη θεσμοθέτηση του νέου και καινοτόμου θεσμού των ΚοιΣΠΕ επιχειρείται όχι μόνο η διοικητική και νομική τακτοποίηση όλων των μέχρι σήμερα πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ψυχικά πασχόντων αλλά -και κυρίως- στην επιχειρησιακή βιωσιμότητα των επαγγελματικών δομών που προωθούν τα άτομα αυτής της ομάδας - στόχου στην αγορά εργασίας. Οι δομές που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν αποτελούσαν, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, προστατευμένες θεραπευτικές δομές, ενώ ελάχιστες ήταν οι εξαιρέσεις μονάδων που παρήγαγαν προϊόντα ή υπηρεσίες για την ευρύτερη αγορά.

Ο επιχειρησιακός αναπροσανατολισμός τους τίθεται πλέον ως μια πραγματικότητα που πηγάζει από την ανάγκη της ένταξης των ατόμων της ομάδας - στόχου σε δομές, που αφ' ενός εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις βιωσιμότητάς τους, αφ' ετέρου προσφέρουν συνθήκες πραγματικής εργασίας και, κατ' επέκταση, αξιοπρεπούς διαβίωσης των εργαζομένων ψυχικά πασχόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΚοιΣΠΕ παρουσιάζονται εκτός από θεμελιώδης κατεύθυνση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ως επιχειρησιακές δομές, οι οποίες καλούνται να συσταθούν και να λειτουργήσουν ως μια διαφορετική/εναλλακτική διαδικασία προώθησης στην απασχόληση τόσο σε σχέση με τις παραδοσιακές επιχειρησιακές δομές επαγγελματικής αποκατάστασης (αστικοί συνεταιρισμοί, εταιρίες μη κερδοσκοπικές, κλπ.), όσο και σε σχέση με την εξατομικευμένη (υποστηριζόμενη) προώθηση στην απασχόληση.

Η Ίδρυση του ΚοιΣΠΕ Χανίων

Η έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση του Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων εκδόθηκε στις 9/9/2004 με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ. με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, έχει εμπορική δραστηριότητα και αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2716/99.

Στις 9/2/2005 αποφασίστηκε, ύστερα από συνάντηση ατόμων που ανήκουν σε όλες τις εμπλεκόμενες κοινωνικές κατηγορίες, απαραίτητες για τη σύσταση των Κοι.Σ.Π.Ε., η συγκρότηση προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Κοι.Σ.Π.Ε Χανίων και Εποπτικού Συμβουλίου. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δεσμεύτηκε για τη δρομολόγηση των διαδικασιών της συγκέντρωσης Συνεταιριστικών Μερίδων και της έγκρισης του Καταστατικού του Κοι.Σ.Π.Ε.

Στα χρονικά πλαίσια λειτουργίας της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 217/20-4-2005 πράξη του Ειρηνοδικείου Χανίων η εγγραφή του Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων στα βιβλία των Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Χανίων. Με την υπ'αριθμ. 439/18-5-2006 δήλωση της Β' ΔΟΥ Χανίων, βεβαιώνεται η έναρξη εργασιών του Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων σαν μη φυσικό πρόσωπο.

Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών του Κοι.Σ.Π.Ε. έγινε στις 29/03/2006. Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κοι.Σ.Π.Ε. προέκυψε μετά από Συνεδρίαση του Δ.Σ. και είχε τα εξής μέλη: Θεοδωράκης Παύλος - Πρόεδρος, Σκανδαλάκη Γεωργία - Γραμματέας, Αποστολάκης Μανώλης - Ταμίας, Παπακαστρίτσιος Σπύρος - Μέλος, Παπαδάκης Ιωάννης - Μέλος, Ρεντούμης Τάσος - Μέλος, Λιοδάκης Αντώνης - Μέλος.

 
com_koispe
books_pdf

eng_flag Chania Social Cooperative
for Mental Health Users

In 1999 the Greek government established, as a part of general mental health reform program, a legal framework (law 2716/99, article 12) that supports the setting up of social Co-operatives with Limited liability for the target group of mentally ill persons.

Read more