Skip to content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κοι.Σ.Π.Ε. Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Χανίων με έδρα την Χανιά, υλοποιώντας την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για την παροχή ευκαιριών εργασίας ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, έχει αναπτύξει τις δραστηριότητες:

1. Καφέ-Αναψυκτήριο

2. Κυλικείο

3. Πλυντήριο Αυτοκινήτων

4. Γκαλερί Τέχνης

Για την ανάγκες λειτουργίας του Κοι.Σ.Π.Ε. ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας που παρέχει

επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσω των ανωτέρω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προτίθεται να προσλάβει συνεργάτη για την κάλυψη της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για:

Έναν (1) Διοικητικό Υπάλληλο πλήρους απασχόλησης.

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Ο Διοικητικός Υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση όλων των διοικητικών διαδικασιών. Οργανώνει και συντονίζει τις δράσεις του Συνεταιρισμού. Φροντίζει για την υλοποίηση των βασικών κατευθύνσεων που αποφασίζει το Δ.Σ.
 • Έχει την ευθύνη του Σχεδιασμού και Ωρίμανσης των νέων δράσεων.
 • Συντονίζει τις ενέργειες για την Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, Δ.Σ και Ε.Σ.
 • Είναι υπεύθυνος για την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, τηρώντας πάντοτε το απαιτούμενο αρχείο & πρωτόκολλο.
 • Συνεργάζεται με όλους τους εργαζόμενους για την επίλυση επιμέρους θεμάτων των εργαζομένων που άπτονται στον διοικητικό τομέα
 • Συνεργάζεται με το λογιστήριο για την έκδοση & διανομή πάσης φύσεων παραστατικών (π.χ. τιμολογίων, αποδείξεων είσπραξης, αντιγράφων μισθοδοσίας προσωπικού κ.α.).
 • Συνεργάζεται για την υλοποίηση των προμηθειών με τα μέλη που είναι επιφορτισμένα με την διενέργεια των διαδικασιών προμηθειών, για την τήρηση του ταμείου σε συνεργασία με το λογιστήριο και τηρεί το μικρό ταμείο, εφόσον κάτι τέτοιο εγκριθεί από το Δ.Σ.
 • Συνεργάζεται με τους επόπτες των δράσεων για την εύρυθμη πορεία των δράσεων.
 • Συντάσσει και διανέμει έγγραφα κατ’ εντολή του προέδρου του Δ.Σ. Διεκπεραιώνει τηnαλληλογραφία του Συνεταιρισμού.
 • Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών για αναλώσιμα, της μέριμνας για την καθαριότητα και την ορθή λειτουργία και συντήρηση του ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού κ.λπ. εξοπλισμού.
 • Μεριμνά για την εξόφληση λογαριασμών και για όποια άλλη εργασία και καθήκον του ανατεθεί από τον πρόεδρο του Δ.Σ., το Δ.Σ. και τη Γ.Σ.
 • Τέλος εκτελεί πάσης φύσεως καθήκοντα που δύναται να του ανατεθούν, από τον πρόεδρο του Δ.Σ., από μέλη του Δ.Σ. και από μέλη της Γ.Σ.

Τα προσόντα του εργαζομένου θα πρέπει στοιχειωδώς να είναι τα εξής:

1. Απόφοιτος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από Σχολές Διοίκησης και Οικονομίας.

2. Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενα σχετικά με συμβουλευτική επιχειρήσεων, οικονομικά επιχειρήσεων, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και προγραμμάτων κ.α.

3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε

προγράμματα υγείας για ευάλωτες ή/και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Lower).

5. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασία κειμένου,

διαδίκτυο και φύλλα επεξεργασίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα αποτελούν:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Διοίκησης ή Οργάνωσης ή Οικονομικών.

2. Εθελοντική εργασία έως τρείς (3) μήνες σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

3. Επιστημονική - ερευνητική εργασία όπως ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες

σχετικές με θέματα κοινωνικής οικονομίας ή/και οργάνωσης και διοίκησης

υπηρεσιών υγείας, ή/και οργάνωσης υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Στην επιτροπή επιλογής προσωπικού, παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Σε περίπτωση μεγάλου πλήθους υποψηφιοτήτων η επιτροπή οφείλει να καλέσει το 10% των πρωτευσάντων από την μοριοδότηση των προσόντων (Π) και των συνεκτιμώμενων προσόντων (Σ.Π.).

Τα παραπάνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:

Π.1. Βαθμός πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος επί εκατό (100) (1000 μόρια μάξιμουμ).

Π.2. Δέκα (10) μόρια ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας έως 50 μήνες (500 μόρια

μάξιμουμ).

Π.3. Είκοσι (20) μόρια ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρία έως 12 μήνες (240 μόρια

μάξιμουμ).

Π.4. Πενήντα (50) μόρια για πτυχίο καλής γνώσης και εκατό (100) μόρια για πτυχίο άριστης γνώσης.

Σ.Π.1. Εκατό (100) μόρια για κάθε σχετικό τίτλο σπουδών και πενήντα (50) μόρια για

οποιονδήποτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Σ.Π.2. Τρία (3) μόρια για κάθε μήνα εθελοντικής εργασίας.

Σ.Π.3. Τρία (3) μόρια για κάθε σχετική εργασία ή ανακοίνωση.

Προφορική Συνέντευξη: Μηδέν (0) έως διακόσια (200) μόρια.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν:

Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι» σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Η ως άνω Πράξη ή Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.

3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.

4. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

5. Υ.Δ. ότι όλα τα δεδομένα που αναγράφονται στο αναλυτικό βιογραφικό

σημείωμα είναι αληθή και ότι τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που υποβάλλονται στην αίτηση είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων που

κατέχει ο υποψήφιος.

6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής :

I. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

II. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

III. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου (π.χ. αντίγραφο

τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της, αντίγραφο πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λπ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του υποψήφιου απορρίπτεται.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι φάκελοι – αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια, τα οποία ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση/πρόσκληση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων, Τσουδερών 40Β, και στο τηλέφωνο 2821081339 καθημερινά, από 10.00΄ έως 12.00΄, κ. Πανηγυράκη Νεκτάριο.

Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι κάθε τρίμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη των επιμέρους στόχων που θα προκύπτουν από την περιγραφή των καθηκόντων. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης δύναται να γίνει μονομερής καταγγελία της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, με συνημμένα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε Τσουδερών 40Β  Χανιά Τ.Κ. 73132 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  το αργότερο έως τις 28 Ιανουαρίου 2018.

15 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων

Γιώργος  Κοκκινάκος

 
com_koispe
books_pdf

eng_flag Chania Social Cooperative
for Mental Health Users

In 1999 the Greek government established, as a part of general mental health reform program, a legal framework (law 2716/99, article 12) that supports the setting up of social Co-operatives with Limited liability for the target group of mentally ill persons.

Read more